رابط کاربری تب دار گوگل اپ برای کاربران بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد
 یک تب برای خوراک خبری کاربر (گوگل‌ناو سابق) و یک تب شامل یادآورها/ ایمیل‌ها و ... است