زهراحاجیان– فعالیت کانال های تلگرامی که بدون مجوز وزارت ارشاد اقدام به انواع تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند،متوقف می شود.رئیس مرکز فناوری اطلاعات ورسانه‌های دیجیتال وزارت ارشادبا بیان این خبرازتصمیم این مرکزبرای جلوگیری ازفعالیت کانال‌های تلگرامی فاقد کد"شامد"خبردادوگفت:دراولین مرحله از برخوردهای سلبی؛ظرف یک ماه آینده فعالیت کانال های تبلیغاتی فاقدشناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال یا "شامد"متوقف خواهدشد .موسویان درنشست خبری دهمین جشنواره و یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به سوال خراسان درباره سامان‌دهی فعالیت کانال های تبلیغاتی تلگرامی وپیشگیری ازتخلفاتی که در این فضا درحال انجام است،افزود:با توجه به افزایش کانال های تلگرامی تبلیغ کننده انواع کالا در فضای مجازی که بیشترآن ها بدون مجوزهستندو براساس مصوبه دولت که تاکید داردهرگونه ترویج و تبلیغ کالاهای تجاری، اقتصادی و...درفضای مجازی بدون مجوزوزارت ارشادممنوع است،فعالیت سلبی خودرادرفرایند نشان دارکردن محتوای دیجیتال ؛ازکانال های تلگرامی تبلیغاتی آغازخواهیم کردوبراساس آن تایک ماه آینده چنان‌چه این کانال هادارای مجوزیاکدشامد قابل رویت نباشند،ازادامه فعالیت شان جلوگیری خواهد شد.وی همچنین باتشریح برنامه های مرکزرسانه های دیجیتال به منظور سالم سازی فضای مجازی خاطرنشان کرد :براساس پژوهشی که درمرکزملی فضای مجازی کلیدخورد، طرحی به نام زیست‌بوم فضای مجازی وبه منظورایجاد فضای مجازی سالم شکل گرفت که مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاددراولین مسیربرای عملیاتی شدن این زیست بوم ؛موضوع نشان‌دارکردن محتوادرفضای مجازی را دردستور کار قراردادکه براساس آن هرمحتوایی درفضای مجازی یک کدمنحصر به فردبانام "شامد" (شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال) رادریافت خواهد کرد که ضمن به رسمیت شناختن مالکیت مادی ومعنوی دارنده محتوا امکان اعتبارسنجی وراستی آزمایی محتوا را نیزبه مردم می دهدواین نشان به صورت انحصاری به همه بسترهای حاوی محتوا اعطا می‌شودوهرکس زودترمحتواراثبت کند،مالک محسوب می‌شودوطبیعتاً فرد بعدی زمانی که اقدام به ثبت محتوا می‌کند،ازطرف سامانه مربوطه به صورت خودکار پیام عدم امکان ثبت، دریافت خواهد کرد.وی با بیان این که اعطای "شامد" برای بسترهای مختلف متفاوت خواهد بود،گفت :برای سایت های اینترنتی لوگوی هوشمنداعطامی شودکه ازطریق سرورهای وزارت ارشاد خوانده می شودوبه محض بروزتخلف؛درلحظه امکان حذف وجود خواهدداشت .همچنین کانال های فعال درشبکه های اجتماعی بایدکد"شامد" دریافت کنندواین کددرپروفایل مالک کانال مشخص وقابل رویت باشد.وی بااشاره به وجودبیش از 190هزاراپ روی اپ استورها ازنشان دارکردن واعطای کد"شامد"به تمامی نرم افزارهاتاپایان شهریورخبر داد .وی با بیان این که ۴۶درصدازکل جرایم فضای مجازی درفضای تلگرام رخ می‌دهد،تصریح کرد: هم اکنون14هزارو ۳۰۰ کانال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ سایت ووبلاگ و 53هزار نرم‌افزاردارای «شامد» هستند.وی درادامه از برگزاری دهمین جشنواره ویازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال درپاییز امسال خبردادوافزود:یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیزاز 20 تا 26 آبان درمصلای امام خمینی(ره) وباحضوربیش از 500 موسسه وشرکت برگزارخواهدشد.