درباره اپل در ایران و نسبت به ایران یها نه اتفاق جدیدي رخ داده و نه به این زودي اتفاق جدیدي رخ م یدهد! هفته گذشته خبري منتشر شد که اپل برخی از اپلیکیش نهاي ایرانی را از حذف کرده است. در ایران برخی « ا پاستور » متنی اعتراضی خطاب به مدیرعامل اپل نوشتند و از او خواستند حذف اپلیکیش نهاي ایرانی از ا پاستور را متوقف کند. این در حالی است که سا لهاست نام ایران از فهرست کشورهاي به رسمیت شناخته شده توسط اپل حذف شده است؛ یعنی ایران یها حتی براي باز کردن یک حساب ساده در اپل مجبورند یا نشانی دروغ بدهند یا نشانی یکی از دوستان و آشنایان در خارج از ایران را. آنهایی که صاحب ملک و املاك در خارج از مرزهاي ایران هستند حسابشان جداست. اپل در سا لهاي گذشته نه در ایران نماینده داشته و نه تاکنون هیچ مدیري از اپل حرفی درباره ایران زده است.
گوش یهاي آیفون موجود در ایران هم معمولاً ب هصورت قاچاق وارد کشور م یشود و گارانتی ندارد. حالا کجاي حذف چند اپلیکیشن ایرانی از ا پاستور یک خبر تازه است؟ در بهترین حالت به نظر م یرسد برخی با استفاده از این موقعیت در حال ایجاد موج رسان هاي براي تبلیغات هستند. راي نصب اپلیکیشن در آیفون با ای نکه بهترین و مطمئ نترین و ام نترین راه نصب اپلیکیشن از اپل است، اما را ههاي دیگر و « ا پاستور » طریق بازارچ ههاي ایرانی هم براي نصب اپلیکیش نها وجود دارد، هرچند به دلیل نفوذ کم آیفون در ایران و تعداد کم اپلیکیش نهاي ایرانی بازارچ هاي
مانند کاف هبازار شکل نگرفته است.

حذف، پیش از این هم رخ داده بود
حذف برنام ههاي ایرانی از ا پاستور در هفته گذشته براي اولین بار نبود که رخ داد. پیش از این برخی از همین ا پها به دلیل استفاده از سیستم پرداخت شاپرك در ایران از ا پاستور حذف شده بودند. هرچند این اپلیکیش نها بعدا سعی کردند اپل را دور بزنند و هنگام گرفتن تائید، ویژگی پرداخت را حذف و بعد به آن اضافه م یکردند، منتهاگویا دیگر این راه هم جواب نم یدهد. برخی گفته بودند علت حذف اپلیکیش نهاي ایرانی این بود که سیستم پرداخت درون برنام هاي آ ياواس را دور زد هاند و  کاربران را مستقیم به درگا ههاي بانکی هدایت م یکنند. به عبارتی حرف این عده این بود که
چون اپلیکیش نهاي ایرانی از اپ لپی استفاده نم یکنند، اپل آنها را تنبیه کرده است. این موضوع درست نیست، در سا لهاي گذشته ایران یها امکان استفاده از سروی سهاي پرداخت بی نالمللی مانند ویزا و مسترکارت  را نداشتند و ایران یها امکان استفاده از ابزارهایی مانند اپ لپی را ندارند؛ بنابراین دور زدن سیستم اپ لپی در ایران موضوعیت ندارد.


چه اقدام حقوقی می توان انجام داد؟
وزیر فناوري اطلاعات و ارتباطات در همان روزهاي نخست انتشار این خبر در توییتر پیامی را منتشر کرد و گفت ایران این موضوع را به صورت حقوقی پیگیري خواهد کرد. البته می توان از همین الان نتیجه این پیگیري ها را پیش بینی کرد. اپل به تولیدکنندگان براساس » اپلیکیشن هاي ایرانی پیام داده که قوانین تحریم آمریکا، فروشگاه اپل نمی تواند میزبان و توزیع کننده اپلیکیشن هایی باشد که توسط شرکت هاي مرتبط با کشورهاي تحت تحریم آمریکا طراحی شده هرچند اپل این «. است را به صورت رسمی اعلام نکرده و همه آن چیزي که وجود دارد پیام هایی است
که به طراحان برنامه ها از طرف اپل ارسال شده است. البته مدیران اپل در گفت وگو با رسانه هاي آمریکایی این پیام را تائید کردند.

بازار اپل در ایران در بخش هایی مانند آیپد و مک بوك اصلا پررونق نیست و مشتریان خاص دارد، اما آیفون براي بیشتر مردم ایران جذابیت دارد. هرچند این جذابیت در مقابل قیمت بالا و سختی استفاده از آن رنگ می بازد و تعداد افرادي که حاضر باشند از آیفون استفاده کنند و هزینه آن را پرداخت کنند، خیلی زیاد نیست. بیشتر ایرانی ها ترجیح می دهند از محصولاتی با سیستم عامل اندروید استفاده کنند. پیش از این یکی دو شرکت مدعی شده بودند نماینده رسمی اپل در ایران هستند. بعداً نه آنها توانستند ثابت کنند نماینده اپل هستند و نه اپل ایران را به رسمیت شناخت. برخی صحبت از حقوق مصرف کننده کردند که احتمالا ربطی به ماجراي اپل ندارد. اصلی ترین مشکل شرکت هاي آمریکایی با ارائه خدمات مالی است. حتی اپلیکیشن هایی که قرار است از بسترهاي بانکداري و پرداخت ایران استفاده کنند معمولا در فهرست سیاه قرار می گیرند. ایران شاید یک درصد بازار اپل هم نباشد و به صورت طبیعی اگر ایران براي اپل بازار مهمی بود جور دیگري برخورد می کرد. حالا واقعا چه اقدام حقوقی می توان انجام داد؟