این شبکه اجتماعی، حالت چهره شما را به اموجی تبدیل می کند

در حالی که به نظر م یرسید، اید ههاي را هاندازي شبک ههاي اجتماعی تکراري شده، چند روز است یک شبکه اجتماعی که بتازگی براي سیست معامل آ ياواس عرضه شده، حالات چهره Polygram متفاوت متولد شده است. اپلیکیشن کاربران خود را از طریق دوربین موبایل تشخیص داده و به کمک شبک ههاي عصبی، اموجی (شکلک) معادل آن را تحویل م یدهد. تصور کنید در حال گف توگو با دوستتان هستید و م یخواهید شکلکی متناسب با حس کنونی خود براي او بفرستید، کافی است از دوربین موبایل خود استفاده کنید تا این اپ، اموجی مناسب با حالت چهره شما را براي طرف مکالمه بفرستد. کاربري که با شما صحبت م یکند نیز م یتواند دقیقا از همین شیوه کمک بگیرد. پولیگرام به فکر حریم خصوصی نیز بوده و مکانیزمی که براي آن درنظر گرفته، این است که باید با انگشت، لایه مات روي عک سها را کنار بزنید تا آن را ببینید، بعد از چند ثانیه این لایه مات دوباره برم یگردد تا از ثبت اسکری نشات جلوگیري شود. کارایی پولیگرام به همینجا ختم نم یشود و باید به نمایش موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان از پس تها، اشتراك اموج یها در دیگر شبک ههاي اجتماعی و فیلترهاي ویدئویی زنده براي جذا بتر کردن چهره شما اشاره کرد.