کاربران اندرویدي زیادي این روزها موبایل خود را شخص یسازي م یکنند. ابزار آنها براي یکی از بهترین آنهاست. این اپلیکیشن Action Launcher این کار لانچرها هستند که بتازگی ب هروز شده و ویژگ یهاي جدیدي، مهمان آن شده که ارزش دانلود آن را بیشتر کرده است. مهمترین تغییر، اضافه شدن ویجت جدید آ بوهواست که فعلا دستگا ههایی با یا همان App Shortcut اندروید 6 به بالا م یتوانند از آن استفاده کنند. بخش Quicktheme نیز تغییرات زیادي را از سر گذرانده است. قابلیت « برنام ههاي میانبر » به شما کمک م یکند رنگ ا پها را عوض کنید یا کاورهاي مورد علاقه خود را بگذارید.
هم از 200 به حدود 950 رسیده که دست شما را در شخص یسازي Quickbar آیکو نهاي را تغییر دهید. سازنده لانچر مدعی شده Quickbar باز م یگذارد. همچنین م یتوانید مکان در این ب هروزرسانی، مشکل مصرف باتري زیاد ساعت نیز حل شده است.