تاکنون انواع دستبندهاي هوشمند ورزشی و پایش سلامت به بازار آمده اند که می توانند اطلاعاتی درباره عملکرد بدن کاربر را جمع آوري و به او اعلام کنند. همچنین گجت هاي متنوعی با قابلیت دریافت اطلاعات محیطی (نظیر گجت هاي ارزیابی کیفیت هواي خانه) طراحی شده اند سیناپس ورSynapseWear) را در این میان می توان یک استثنا دانست.

این گجت ترکیبی از حسگرهاي مختلف دارد که می تواند اطلاعاتی درباره بدن کاربر و نیز اطلاعات محیطی را ارائه دهد. حسگرهاي سیناپس ور از قابلیت سنجش میزان گاز دي اکسیدکربن، دما، رطوبت، فشار، نور و صداي محیط برخوردارند و در عین حال قادر به شناسایی حرکت بدن کاربر هم هستند. در صورت اتصال این گجت به رایانه، می توان اطلاعات را با سرعت 10 بسته داده در ثانیه به رایانه داد. اما چنین گجتی چه کاربردهایی دارد؟ سیناپس ور در محیط هاي ورزشی یا محیط هاي کاري که شرایط محیطی و نیز بدن باید به صورت دقیق مورد پایش قرار گیرد، کاربرد خواهد داشت.