یک استارتاپ انگلیسی تماس صوتی با استفاده از ماهواره نانو انجام داد. همچنین با این ماهواره ها پیامک، تصویر و فایل صوتی نیز ارسال شد.به گزارش مهر ،مهندسان این شرکت با کمک سه ماهواره نانو پیامک نوشتاری، تصاویر و فایل صوتی نیز ارسال کردند.این  سه ماهواره نانو که ۲۳ ژوئن به مدار زمین ارسال شدند، در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری زمین هستند.شرکت یاد شده تصمیم دارد ۲۰۰ ماهواره نانو را به فضا ارسال کند و برای افرادی که در  مناطق استوایی زندگی می کنند، خدمات ارتباطی فراهم کند. کاربران با این پایانه ها می توانند تماس تلفنی بگیرند یا پیامک و تصویر بفرستند.