یک ابزار بیومتریک، عرضه شده که ابعاد قلب کاربر را اندازه گیری و از آن برای باز کردن قفل گوشی یا ورود به رایانه استفاده می‌کند.به گزارش ایسنا ،محققان از رادار داپلر سطح پایین برای شناسایی شکل و اندازه قلب فرد استفاده کرده‌اند.این سیستم هشت ثانیه طول می‌کشد هندسه منحصر به فرد و ریتم قلب فرد را ضبط کند و سپس می‌تواند مداوم بر حضور فرد نظارت و بدون هیچ تماسی با بدن فرد به صورت پیوسته احراز هویت کند.در صورت دور شدن کاربر از سیستم خود، دسترسی و اتصال وی به سیستم ، به صورت خودکار قطع می شود.