سازمان امور مالیاتی درصدد است  از فعالان اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند،اقدامی که می تواند بر فعالیت این کسب و کارها که اغلب نیز نوپا هستند، آثار سوء به جای بگذارد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشوردر این باره گفت:دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است.معاون وزیر اقتصاد افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آن ها با توجه به مفهوم مقر دایم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع مربوط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی شروع کرده اما درتعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آن ها به ویژه کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی مانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.واقعیت این است که کسب و کارهای کوچک عرصه فضای مجازی در جهان تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارند و امروزه نیز میزان بالایی از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص داده اند. در این میان ایجاد فضای تعامل میان کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند چالش‌های بسیاری را از میان بردارد. باید مدل‌های کسب وکار اینترنتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شود تا چالش‌های این مشاغل نوین از میان برود.در همین زمینه ضرورت دارد فضای مساعدی برای کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد شود، به ویژه آن که این کسب و کارها اغلب نوپاهستند وسه تا پنج سال نیاز است که یک کسب و کار اینترنتی بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهدوحتی یک ساعت مسدود شدن این کسب و کارها می تواند برخی شرکت ها را به طور کلی از فضای مجازی محو کند. حوزه تجارت الکترونیک در کشور حقیقتا نیاز به حمایت مالی داردو باید دولت برای رفع قوانین دست و پاگیر بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی بکوشد نه این که افرادی که می‌خواهند کسب و کارهای اینترنتی راه بیندازند، در همان بدو امر با انواع مسائل مجوزی، بیمه‌ای، مالیاتی و قانونی مواجه ‌شوند و این سایه قوانینی که در واقع برای بخش سنتی اقتصاد ایجاد شده ،می تواندجلوی فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را ازهمان بدو امر بگیرد.