رئیس پژوهشکده فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان گفت: محققان این مجموعه موفق شدند با اسکلت قلب موش و سلول های پیش ساز قلبی مشتق از سلول های بنیادی رویان انسانی، قلب تپنده موش تولید کنند.دکتر بهارونددر گفت و گو با ایرنا افزود: محققان این سلول پیش ساخته عضله قلبی را در اسکلت قلب موش قرار داده اند که در آن جا، سلول ها تمایز پیدا کرده و سلول های عضله قلب، رگ خونی و ماهیچه صاف، تهیه شده است.وی با اشاره به این که قلب تولید شده هم اکنون برای انسان قابل استفاده نیست، گفت: این کار تحقیقاتی روزنه امید را برای محققان فراهم می سازد که در قالب مهندسی سلول و بافت قلبی، اقدام به مداوای کامل بیماران قلبی کنند.وی این کار را نوعی مهندسی بافت اعلام وتصریح کرد: این تحقیق نشان داد اسکلت قلب موش و اتصال سلول های پیش ساز قلبی انسان، سبب تپش قلب موش شده است.وی با اشاره به ضرورت دست کاری شیمیایی برای اتصال سلول های انسانی به اسکلت قلب موش، افزود: در واقع ماده جذب کننده سلول های پیش ساز عضله با رویکرد مهندسی بافت، سبب اتصال سلول های پیش ساز عضله قلب به اسکلت قلب موش شده است.در این پژوهش،سلول‌ های کاردیو‌وسکولار انسانی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی که در تعداد زیاد و در زیست‌راکتور تولید شده بودند، طی سه مرحله و هر مرحله 20 میلیون سلول به قلب سلول‌زدایی شده موش انتقال داده شدند.به منظور بهبود نتایج، پیش از انتقال سلول‌ها، پروتئین عامل رشد سلول‌های فیبروبلاستی (FGF) در این قلب تثبیت شده بود.سلول‌های پیوند زده شده در بستر جدید به سلول‌ های قلبی، عروق و عضله صاف تمایز یافتند. همچنین قلب حاصل شده ضربان منظم داشت.