در تلگرام سقف جمعیت سوپرگروه ها به 50 هزار نفر افزایش یافته است.این‌افزایش ظرفیت در شرایطی اتفاق افتاده است که سابق بر این کاربران تلگرام می توانستند در سوپرگروه های خود از 30 هزار نفر میزبانی کنند.با این افزایش گنجایش اعضا در سوپرگروه‌ها، شاید تصور کنید مدیران این گروه‌ها با چالش‌های بیشتری نسبت به گذشته رو به رو خواهند شد اما تلگرام به فکر مشکلات مدیریت گروه ها هم بوده و برای جلوگیری از برهم خوردن نظم این گروه ها،  ابزار هایی را در اختیار مدیران قرار داده است. همچنین مدیران گروه ها می توانند از روبات های ناظر برای سر و سامان دادن به پیام های رد و بدل شده در این گروه ها کمک بگیرند.