پارسا _معاون پژوهش وفناوری وزیرعلوم از اختصاص نیافتن اعتبار به طرح های کلان ملی فناوری درلایحه بودجه 97 خبر داد .دکتر برومند درگفت وگو با خراسان افزود:در لایحه بودجه 97 اعتباری برای طرح های کلان ملی اختصاص پیدانکرده است وتلاش می کنیم  با روش های دیگر، بخشی از اعتبار این طرح ها را تامین کنیم .اما درکنار موضوع بودجه  طرح های کلان ،بایدبدانیم که برنامه مان درقبال این طرح ها چیست ؟ به نظر می رسدباید باز هم در آن ها بازنگری انجام بدهیم چرا که اساسانگاه پروژه های کلان باید به مسائل وچالش های ملی امروز وفردای کشور معطوف باشد.
 به طور مثال اگر امروز آلودگی هوا یامسئله گرد وغبار جزو  چالش های ملی کشور است،در طرح های کلان ملی باید به این موضوعات پرداخته شود و به حل این مسائل بینجامد .وی تصریح کرد:اگر چه طرح های کلانی که در شورای عتف به تصویب رسیده اند کم وبیش از چنین ویژگی برخوردار هستند اما به نظر می رسدشورای عتف باید مجدد طی جلساتی با روسای کمیسیون های مختلف این شورا بررسی های بیشتری در این زمینه  انجام دهدتا از هدر رفت هزینه ها جلوگیری شود.