با ابلاغ دستورالعمل هیئت دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های رایانه ای، دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم هستنداز آنتی ویروس بومی استفاده کنند.سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با مهر، از ابلاغ دستورالعمل دولت به دستگاه های اجرایی برای استفاده از آنتی ویروس بومی «پادویش» خبر داد و گفت: علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم با هدف حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی گرفته شده است.کشورهای دیگر نیز در حوزه سازمان های دولتی از محصولات امنیتی داخلی استفاده می کنند. محصولات خارجی امنیت اطلاعات درصورتی که نمونه جدیدی از حملات سایبری را شناسایی کنند ابتدا آن را به آزمایشگاه های مرکزی تحلیلی خود می فرستند تا موضوع را تحلیل کنند و به نتیجه برسند. اما پس از گذشت چندین ماه و حتی یک سال، موضوع را به ما اطلاع می دهند.در این مدت زمان، ممکن است بدافزار مد نظر در فضای کشور کار کند و مشغول به عملیات خرابکارانه باشد.در صورتی که آنتی ویروس بومی در کشور فراگیر شود حملات امنیتی را شناسایی خواهد کرد. چرا که عملکرد این آنتی ویروس تنها مبتنی بر امضا نبوده است و رفتارهای دینامیکی فایل ها را نیز بررسی می کندو به محض آن که رفتاری را تا حدودی مشکوک تشخیص داد، آن را در آزمایشگاه های داخلی بررسی می کند.وی با تاکید براین که چنان چه آنتی ویروس بومی از لحاظ کیفی فراگیرتر شود، آزمایشگاه های تحلیل اطلاعات ما نیز قدرتمندتر عمل می کنندو می توانیم به تحلیل های پیشرفته دست یابیم، یادآور شد:دلیل تاکید براستفاده از آنتی ویروس پادویش نیزآن است که محصول داخلی دیگر در حوزه آنتی ویروس نداریم.