سنجش ذائقه کاربران ایرانی دراستفاده ازموتور جست وجوی اینترنتی،نشان می دهدکه کاربران ایرانی ،موتور جست وجوی بومی رابه عنوان دومین گزینه خود انتخاب کردند.طرح ملی راه اندازی موتور جست وجوی بومی درکشورباهدف توسعه خدمات فضای مجازی مطابق بانیازهای بومی و محلی، افزایش درآمد ملی ازطریق کسب درآمد جویشگر بومی، ترویج وگسترش فرهنگ ایرانی اسلامی درفضای مجازی و نیز کمک به ایجادمزیت رقابتی برای جویشگر بومی نسبت به رقبای غیربومی تعریف شد.براین اساس توسعه زیرساخت های تولیدو ارائه خدمات ومحتوای جویشگر بومی، توسعه دانش و فناوری جویشگرونیزحفاظت ازاطلاعات و ارتقای امنیت ملی درفضای مجازی از ضرورت های این پروژه ملی بیان شد. به همین منظور مرکز ملی فضای مجازی با تعریف سیاست های مدنظر برای توسعه موتور جست وجوی بومی در کشور،میزان ذائقه کاربران ایرانی در بهره مندی از موتور جست وجوی بومی را سنجیده و آخرین وضعیت استفاده ازاین سرویس را درکشوردرمقایسه آن بانمونه های خارجی، اعلام کرده است.
  «پارسی جو» در رده دوم انتخاب کاربران ایرانی بعد ازگوگل
به گزارش مهر، ارزیابی هاحاکی از آن است که موتور «پارسی جو» با پوشش چهار میلیارد صفحه و ۱۵ سرویس، توانایی پاسخ گویی به دو میلیون پرس وجو در روز را دارد و کیفیت جست وجو در آن ۸۰ درصد اعلام شده است وروزانه ۹۰۰ هزارکاربراز این موتور جست و جو بازدید می کنند."یوز"با پوشش چهار میلیارد صفحه و ۲۶ سرویس، امکان پاسخ گویی به سه میلیون پرس و جو در روز را دارد و کیفیت جست وجو از طریق این موتور جست وجو نیز ۸۰ درصد بیان شده است. نتایج ارزیابی کیفیت جویش فارسی از نظر کاربران ایرانی در جویشگرها، نشان می دهد که بعد ازگوگل، موتور جست وجوی «پارسی جو» دررده دوم انتخاب کاربران ایرانی قرار دارد.دراین بررسی ها کاربران ایرانی ازموتور جست و جوی بینگ نیز استفاده می کنندو این سرویس درمیان سه موتور جست وجو برای کاربران ایرانی قرار گرفته است. موتور جست وجوی «یوز» هم، در این فهرست چهارم است.
سهم 5موتور جست و جوی معروف دنیا درجذب کاربر
مطابق با بررسی های صورت گرفته، موتور جست وجوی «گوگل» ازکشور آمریکا با ۲۲۵ سرویس و ۷۵ میلیارددلاردرآمد؛ نخستین موتور جست وجو محسوب می شودکه روزانه چهار میلیارد پرس وجو ازطریق آن انجام می شود؛با وجود این اما این موتورجست وجو در آمریکا فقط ۷۰درصددرجذب کاربر سهم دارد.
"بایدوی" چینی دررتبه دوم
دومین موتور جست و جوی مطرح در دنیا، «بایدو»ی کشور چین است که ۱۵۰ سرویس ارائه می دهدوبیش از ۱۰ میلیارددلاردرآمد دارد. حدود سه میلیارد جست وجو در روز از طریق این سرویس دهنده صورت می گیردو80درصد کاربران چینی، بایدو را به گوگل ترجیح می دهند.
«نیور» رتبه سوم دنیادرمراجعه کاربران
موتور جست وجوی «نیور» سومین موتور جست و جوی مهم درمیان کاربران کشورهای مختلف است که با ۷۵ سرویس سه میلیارد دلاردرآمد داشته و ۲۸۵ میلیون پرس وجو از طریق این سرویس دهنده انجام می شود.
در کره جنوبی73درصد کاربران از این موتور جست وجو بهره می برند.
«یاندکس» با 150 میلیون پرس وجو در جایگاه چهارم
موتور روسی «یاندکس» دارای ۵۵ سرویس است که درکشور روسیه ۶۵ درصدکاربران ازیاندکس استفاده می کنندواین سرویس دهنده درآمدیک میلیاردی با ۱۵۰ میلیون پرس وجو درروز را به خود اختصاص داده است.
«سزنم» با8 میلیون پرس و جو ؛ پنجمین موتور جست وجوی جهان
موتور جست وجوی «سزنم» متعلق به کشور چک نیزدراین رده بندی دیده می شود.سزنم ۵۰ درصدسهم بازاررا درکشورچک به خود اختصاص داده و13دهم میلیارد درآمد برای آن تخمین زده شده است. این سرویس دهنده دارای ۱۵ سرویس و هشت میلیون پرس وجو طی یک روز است.
موتورهای جست وجوی خارجی و فروش اطلاعات کاربران
شواهد نشان می دهدکه یکی از اقداماتی که موتورهای جست وجوی خارجی برای کسب درآمد انجام می دهند فروش اطلاعات کاربران است. به نحوی که در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۴۰ هزار بار، افراد دولتی کشورهای مختلف از گوگل درخواست اطلاعات کاربران را داشته اند که حتی نسبت به مدت پیشین، ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.این درحالی است که برمبنای گزارش easycounter امنیت جویشگرهای بومی در ایران (پارسی جو و یوز) تضمین شده است وکاربران می تواننداطمینان کاملی از این سرویس درحفظ اطلاعاتشان داشته باشند.
مصوباتی که باید برای جویشگرهای بومی اجرایی می شد
مطابق با سیاست ها و اقدامات مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ، حدود شش دستگاه شامل وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی در کشور متولی اجرای ضرورت های مربوط به طرح جویشگربومی درکشورهستندکه باید وظایف خودرا به صورت میان مدت وکوتاه مدت اجرایی کنند.