وب سایت مدارس جوانه ها

پروژه های انجام شده توسط شرکت طراحی سایت پاساوان در زمینه طراحی سایت

وب سایت مدارس جوانه ها

آدرس سایت: javanehaschools.ir

وب سایت مدارس جوانه با ویژگی های امکان ثبت نمرات توسط معلمین ، صدور کارنامه به صورت ماهانه ، امکان ثبت دانش آموزان


ویژگی ها

طراحی اختصاصی استفاده ازایجکس برای افزایش سرعت در اکثر صفحات دارای سه سطح دسترسی متفاوت برای کاربران

توضیحات:

وب سایت مدارس جوانه با ویژگی های امکان ثبت نمرات توسط معلمین ، صدور کارنامه به صورت ماهانه ، امکان ثبت دانش آموزان